Kurban Paylaşmaktır

Kurban Paylaşmaktır

Genel Ba?kan Yard?mc?m?z Dr. Halil KOL Banglade?te,Genel Ba?kan Yard?mc?lar?m?z Fazl? CENT?LMEN,Kür?at M?CAN ve Gaziantep ?l Ba?kan?m?z Muhammed ÖZCAN Suriye'de kurbanlar?m?z?n kesimi s?ras?nda kontrolü sa?layacaklard?r.
-Kurban?n?z kesildikten hemen sonra sizlere telefon yoluyla Suriye ve Banglede?'in ?artlar?na göre mesaj yoluyla haber verilecektir.
-Kurbanlar?n?z?n kesimi esnas?nda görüntüler kayda al?nacak,mail veya cd ortam?nda sizlere ula?t?r?lacakt?r.