Tüm Teşkilatlarımıza Duyuru

Tüm Teşkilatlarımıza Duyuru

TÜM TE?K?LATLARIMIZA DUYURU

Son günlerde eli kanl? cani terör örgütünün Güvenlik Güçlerimize yönelik sald?r?lar? ve bölge halk?na uygulad??? zulüm milletimiz nezdinde derin infiale dönü?mü?tür. Bu ya?ananlarla birlikte yurdun muhtelif bölgelerinde ba?lat?lan demokratik tepkilerin yer yer duygular?n? kontrol edemeyen çevrelerce siyasi parti binalar?na yöneldi?ini görmekteyiz.

Yurt içinde ya?anan hakl? ama kontrolsüz tepkilerin ve kas?tl? çevrelerce giderek iç karga?a provalar?na dönü?türülmek istenen ?iddet eylemlerinin, cani terör örgütünün yapmak istediklerine katk? sa?lamaktan ba?ka bir faydas?n?n olmayaca?? aç?kt?r. Kontrollü ve kontrolsüz ?ekilde sokaklara yay?lan, her türlü d?? müdahaleye aç?k hale gelen ve nereye varaca?? belli olmayan bu ?iddet ve terör olaylar?; ne bu i?e alet olanlara, ne de ülkemize felaketten ba?ka bir ?ey getirmeyecektir

. Tüm bu ya?ananl