BBP GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA DESTİCİ, KURBAN BAĞIŞINA DESTEK VERDİ

BBP GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA DESTİCİ, KURBAN BAĞIŞINA DESTEK VERDİ

Alperen Ocaklar? E?itim, Kültür ve Dayan??ma Vakf?’n?n Banglade? ve Suriye Türkmenlerine yönelik ba?latm?? oldu?u Kurban Ba???? Kampanyas?na destek veren Genel Ba?kan?m?z Mustafa Destici, Kurban ba???? bedellerini Alperen Ocaklar? E?itim, Kültür ve Dayan??ma Vakf? Genel Sekreteri Murat Aslan ve Genel Ba?kan Yard?mc?s? Dr. Halil Kol’a teslim etti.

Genel Ba?kan?m?z Mustafa Destici, “Alperen Ocaklar? E?itim, Kültür ve Dayan??ma Vakf?’n?n düzenlemi? oldu?u bu kampanyay? destekliyorum. Eme?i geçen tüm Alperen karde?lerimize te?ekkür ediyorum. Bu kampanyan?n di?er y?llarda daha da geni?leyip tüm ?slam Co?rafyas?ndaki mazlum karde?lerimize ula?aca??na tüm kalbimle inan?yorum.” dedi.

Genel Ba?kan?m?z Mustafa Destici, “Kurban Bayram? yak?nla?mak ve payla?makt?r. Bu güzel bayramda ba?lat?lan kampanyaya ba?ta camiam?z olmak üzere tüm vatanda?lar?m?z? destek vermeye davet ediyorum” diye konu?tu.