Suriye Kurban Organizasyonu 2015

Suriye Kurban Organizasyonu 2015

Bay?r-Bucak Türkmen Da??n'da kesilmek üzere toplad???m?z kurban yard?mlar?n? Alperen Ocaklar? Gnl B?k. Yard. Kür?at M?CAN ve Gaziantep ?l B?k. Muhammed ÖZCAN denetimibde hamd olsun kestik. Ve soyda?lar?m?z?n ve din karde?lerimizin az da olsa yapm?? oldu?umuz bu yard?mla ne kadar minnettar kald?klar?n? gördük. Kur?unlar?n ve bombalar?n gölgesinde ecdad topraklar?n? b?rakmayan ve Allah için mücadeleye devam eden karde?lerimizin yokluk ve zorluklar içerisinde y?lmadan de?erlerinden taviz vermeden ya?am mücadelelerini devam ettiriyorlar. Karde?lerimize yard?m?n? esirgemeyen tüm hay?rsever din karde?lerimizden Yüce Allah sonsuz raz? olsun. Bu tür yard?mlar?n devam etmesi gerekti?ine bizzat ?ahs?m?z mü?ehade ettik. Yard?mlar?n?z? karde?lerimizden esirgemeyin...&l