BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Siirt-Pervari karayolunda, terör örgütü mensuplar?nca menfeze yerle?tirilen patlay?c?n?n askeri arac?n geçi?i s?ras?nda infilak ettirilmesi sonucu 8 askerimizin ?ehit oldu?u haberini üzüntüyle ö?renmi? bulunuyoruz.


Terör ile bir ?eyler elde edece?ini dü?ünenler, masum insanlar? öldürenler ak?tt?klar? kanda bo?ulacak bir sürecin içine girmektedir. Terör eylemlerini k??k?rtan ve bu neviden eylemleri zaruri olarak me?ru veya kaç?n?lmaz bulanlar “sorumlu” ve “mahkûm” ilan edilmelidir. “?tlerin sal?n?p, ta?lar?n ba?land???” bu dünyada, aziz vatanda?lar?m?z? aç köpeklere parçalatmaya ciddi ciddi niyeti olanlara kar?? Milletimiz bir ve beraber olmal?d?r.<