Demirtaşa Sert Tepki!

Demirtaşa Sert Tepki!

Alperen Ocaklar? E?itim, Kültür ve Yard?mla?ma Vakf? Genel Ba?kan? Ahmet Tar?k Sar?; HDP E? Genel Ba?kan? Demirta?'?n sözlerine sert ç?kt?..
Sar?;'' ?airimizin; bayra??m?z?n o zaman ki k?rg?n, küskün, öfkeli halini dile getiren m?sralar?n?; 'Ruhsuz ve emperyallerin güdümünde olan bir halet-i ruhiyeyle de?erlendirmek' ancak; habis ruhlu insanlar?n i?idir.'' dedi.
Aç?klamas?nda Sar? ?unlar? söyledi:
''Türk milletine cesaret,ve tahammül a??lamak için ve onda bulunan duygular? harekete geçirmek için ?stiklal Mar??n? yazan Merhum ?stiklal ?airimiz Mehmet Akif Ersoy; 'korkma' sözüyle ba?lad??? ?iirinde; en son Türk bireyi son nefesini vermeden Türk istiklal ve ba??ms?zl???n? yok etmek, Türk bayra??n? söndürmek mümkün de?ildir. demesi orta yerde dururken;
Çatma, kurban olay?m &am